تصویب نامه درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی

شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲هـ                                                    ۱۱/۳/۱۳۹۳

 تصویب نامه درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی


وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

تبصره ـ هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی ربط صورت می گیرد. تغییرات در فهرست یاد شده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم الاجرا خواهد بود.

۲ـ در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.

۳ـ در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع بند (۱)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که وزارت یاد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه ها و نهادهای مشمول این آیین نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد.

۴ـ تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.

۵ ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، شماره ۲۲۹۴۶/ت۴۴۳۷۲ن مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه، نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.

 

 تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

شماره 63613/ ت51966 ه                                                                    1394/5/19

وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۷۳۳/۶۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای بند (۵) تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ٬۱۱/۳/۱۳۹۳ فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای
تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

  تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

شماره 42839/ ت53786 هـ                                                                    1396/4/15

وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1396/4/11 به پیشنهاد شماره 60/192198 مورخ 1395/9/2وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

فهرست تکمیلی ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است به فهرست تصویبنامه شماره  26725/ ت48462 هـ مورخ 1393/3/11 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 63613/ ت51966 هـ مورخ 1394/5/19 الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

الحاق (8) ردیف کالا به فهرست تصویب نامه‌های موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخل

با توجه به بخشنامه شماره 594/55267 مورخ 1397/01/08 معاون اول محترم رییس جمهور مبنی بر نامگذاری سال 1397 با عنوان "حمایت از کالای ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان و توجه جدی به الزامات و راه های تحقق شعار مذکور و تأکید بر اجرای دقیق سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد الحاق (8) ردیف از کالاهای حوزه ICT))را که به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید دستگاه ‌های موضوع تصویب‌نامه شماره 36725/ت48462هـ مورخ 1393/04/12 رسیده را ارائه نموده است تا به فهرست تصویب نامه‌های موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخل افزوده گردد.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها