شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايات دستگاه ها به طرفيت آن ها

 

در اجراي مصوبه شماره 22848 /54991 مورخ 3 /11 /1396 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن،‌ شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مبتني بر فضاي مجازي كشور از طريق ساماندهي و كاهش شكايات دستگاه ها به طرفيت آنها به شرح زير ابلاغ مي گردد.

 

ماده 1 - تعاريف 
در اين شيوه نامه واژگان بكار رفته داراي معاني به شرح زير مي باشند:

– 1 – كارگروه: كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايات دستگاه ها به طرفيت آنها موضوع مصوبه ياد شده و اصلاحات بعدي

– 2 – كميته تخصصي: كميته تخصصي مستقل از كارشناسان معرفي شده از طرف هر يك از دستگاههاي عضو كارگروه موضوع ماده (3) اين شيوه نامه

– 3 – دستگاه هاي دولتي: وزارتخانه ها،‌ مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي موضوع مواد (2، 3 و 4) قانون محاسبات عمومي كشور

– 4 – متصديان و صاحبان كسب و كار و كارآفرينان: صاحبان كسب و كارهاي نوپا مبتني بر فضاي مجازي و كارآفرينان اين حوزه

– 5 – تخلف نقض قانون: عبارت است از انجام هرگونه فعاليت كسب و كار در حوزه فضاي مجازي بدون مجوز، عدم رعايت قوانين و مقررات و مجوزهاي مربوط به فعاليت هاي ياد شده توسط شخص صاحب كسب و كار يا نمايندگان وي كه منتهي به پالايش (فيلترينگ) مي شود.

 

ماده 2 – كارگروه با عضويت نماينده معاونت حقوقي رئيس جمهور به عنوان رئيس كارگروه و نمايندگان وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي رئيس جمهور در معاونت حقوقي رئيس جمهور تشكيل مي شود.

 

ماده 3 - «كميته تخصصي» متشكل از كارشناسان معرفي شده هر يك از دستگاه هاي عضو كارگروه تشكيل مي شود. درخواست رسيدگي و تجويز شكايت هر يك از دستگاه هاي مشمول يا گزارش ارسالي هر يك از دستگاه هاي اجرايي، ابتدا در كميته مطرح مي شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در كارگروه جهت تصميم گيري نهايي مطرح خواهد شد.

تبصره - كميته تخصصي استاني» مركب از مديران كل استاني دستگاههاي عضو كارگروه (يا نمايندگان دستگاه عضوي كه فاقد واحد استاني است) با رياست استاندار در استان تشكيل مي شود. 
موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در كميته استاني مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار يا دستگاه ذيربط به رئيس كارگروه جهت تصميم گيري نهايي اعلام خواهد شد.

 

ماده 4 - بالاترين مقام دستگاه هاي عضو كارگروه، هر دو سال يكبار نمايندگان دستگاه هاي متبوع را تعيين و به معاون حقوقي رئيس جمهور معرفي مي نمايند. تا زمان تعيين نماينده جديد يا تجديد عضويت نماينده، نماينده قبلي عهده دار وظايف نماينده خواهد بود.

 

ماده 5 – زمان جلسات كارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضاء با قيد در دعوتنامه توسط رئيس كارگروه به اعضاء‌ ابلاغ مي گردد.

 

ماده 6 – جلسات با حضور دوسوم كليه اعضاء‌ رسميت خواهد داشت و تصميمات با اكثريت مطلق (نصف به علاوه يك) آراء اعضاء حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.

 

ماده 7 – چنانچه موضوع از طريق كميته تخصصي حل و فصل نگردد، هر كدام از دستگاه هاي دولتي كه قصد شكايت از متصديان كسب و كار و كارآفرينان موضوع شيوه نامه را داشته باشند بايد مراتب را در قالب درخواست تجويز شكايت (متضمن مشخصات دقيق طرف شكايت، نام دامنه مربوط يا اپليكيشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسي در كارگروه به رئيس كارگروه اعلام نمايند.

 

ماده 8 – دستگاه دولتي بايد در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانوني مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهكارهاي حل و فصل موضوع را بيان نمايد.

 

ماده 9 – رئيس كارگروه براي جلسه رسيدگي به درخواست واصله، از نماينده دستگاه متقاضي شكايت، نماينده شخص طرف شكايت و نيز دستگاه استعلام كننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضيح بدون حق رأي دعوت بعمل مي آورد.

تبصره - از نماينده صنف يا تشكل مربوطه با تشخيص رئيس كارگروه جهت شركت در جلسات كارگروه يا كميته تخصصي دعوت مي شود.

 

ماده 10 - چنانچه كارگروه تخلف موضوع شكايت را مقرون به واقع تشخيص دهد، اجازه طرح شكايت توسط دستگاه دولتي را به موجب تصميم نامه خواهد داد.

 

ماده 11 – چنانچه تخلف احراز شده، از نظر كارگروه، بدون احتمال ورود خسارت يا عواقب جدي، قابل اصلاح باشد، كارگروه با تعيين مدت معيني، به طرف شكايت فرصت اصلاح يا رفع تخلف را مي دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شكايت از اصلاح يا رفع تخلف استنكاف نموده باشد، كارگروه مجوز طرح شكايت را به دستگاه متقاضي شكايت‌ (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.

 

ماده 12 – حسب مصوبه هيئت وزيران، هيچكدام از دستگاه هاي مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در كميته تخصصي و كارگروه و تجويز طرح شكايت، نسبت به طرح شكايت و درخواست پالايش (فيلترينگ) يا پاسخ به هر استعلام به منظور پالايش (فيلترينگ) اقدام نمايند، در غيراينصورت اقدام مديراني كه بدون گرفتن مجوز، شكايت را امضاء‌ كنند به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

 

ماده 13 – حسب گزارش دستگاه هاي دولتي راجع به چگونگي پاسخ به استعلامات مرجع قضايي توسط دستگاه هاي اجرايي كه منتهي به پالايش (فيلترينگ) شده يا مي شود موضوع در جلسات كارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسي و نظرات مشورتي و هماهنگ كننده كارگروه اعلام خواهد شد.

 

 

اين شيوه نامه در 13 ماده و دو تبصره در جلسه مورخ 11 /7 /1397 كارگروه موضوع تصويب نامه شماره 22848 /54991 مورخ 3 /11 /1396 هيئت وزيران به تصويب اعضاي كارگروه رسيده است.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها