جناب آقای دکتر ستاری

معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

موضوع: رویکرد های وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت های دانش بنیان

به استحضار میرساند، به عنوان یکی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در اجرای "تفاهم نامه شماره 11/2509 به تاریخ 1396/4/14؛ منعقده، بین آن معاونت و وزارت متبوع، کارگزوه حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی متشکل از نمایندگان تمامی واحد های اجرایی وزارت، شکل گرفت و طی نشست های متعدد نسبت به تدوین رویکرد های وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت های دانش بنیان (مشتمل بر محمل های حمایت، دانش های فنی و اقلام راهبردی بخش و فرآیند های منجر به صدور مجوز) اقدام نمود.

به پیوست، یک نسخه از مجموعه یاد شده، برای استحضار و اعلام نظرات ارشادی تقدیم میشود.

 

کاظم خاوازی

معاون وزیر و رئیس سازمان

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها