اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی

در راستای اجرایی سازی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تولید و اشتغال و در پی توافق به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل، تسهیلاتی به این شرکت ها در قالب طرح و سرمایه درگردش اعطا می شود.

تسهیلات مذکور در حوزه های صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و آب و کشاورزی به صورت تلفیقی از منابع داخلی بانک های عامل و صندوق توسعه ملی اعطا می شود. هم چنین نرخ سود این تسهیلات در حوزه آب و کشاورزی 14 درصد، در حوزه صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی 15 درصد است. دوره بازپرداخت تسهیلات فوق برای سرمایه در گردش یک سال و برای طرح 7 سال است.

از سال 1399 و با توافق صندوق توسعه ملی، تسهیلات این صندوق به شرکت هایی که دارای «پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (نرم افزار) از وزارت صنعت، معدن و تجارت» هستند نیز تعلق می گیرد. بنابراین شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای پروانه بهره برداری می توانند از این تسهیلات با نرخ های ترجیحی بهره مند شوند. شرکت های فعال در این حوزه جهت درخواست می توانند به بانک های عامل حوزه صنعت و معدن مراجعه نمایند.

فهرست بانک های عامل که تسهیلات فوق را ارائه می دهند به شرح جدول ذیل می باشند:

 

 

شرکت های دانش­‌بنیان متقاضی می­‌توانند برای استفاده از تسهیلات مذکور، به یکی از شعب بانک های عامل مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.

 

شرایط عمومی شرکت‌ها جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی:

- پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی، متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

- پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20% ) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، ممنوع است.

- اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت(نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد کمتر نباشد.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها