نوع:بخشنامه
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 157 ,156 ,146
 
شماره:9113/200/ص
تاريخ:1392/05/20
پيوست:دارد
 
 
بخشنامه  021            92                  146/156/157              م
 
 
مخاطبين/ ذينفعان:  امور مالياتي شهر و استان تهران
                              اداره کل امور مالياتي استان..
 
موضوع: آيين نامه اجرايي ماده(9) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان
 
 به پيوست تصويب نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 91/10/17  هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ  91/08/21 هيأت محترم وزيران و الحاق يک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ مي گردد:
به موجب بند 11 تصويب نامه صدرالذکر، آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 84/05/10 هيأت محترم وزيران(تصوير پيوست) به عنوان مقررات اجرايي ماده 9 قانون مذکور تنفيذ گرديد. که به اين ترتيب، معافيت ماده 9 قانون ياد شده به شرح زير قابل اعمال است:
1- در اجراي ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و تبصره الحاقي آن،واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري که با مجوز وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ايجاد مي شوند و در جهت انجام مأموريت هاي محوله به فعاليت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز کهصرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت(رئيس) پارک از معافيت مالياتي موضوع ماده(13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 89/08/05 مجلس شوراي اسلامي که طي شماره 19159 مورخ 17/9/1389در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است،در اجراي مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهاي پژوهش و فناوري و مهندسي(اعم از دولتي و خصوصي)در پارک هاي علم و فناوري که مجوز خود را از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(2/10/89) دريافتنموده باشند،معافيت آنها در اجراي ماده 146 قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان دوره مربوط با رعايت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع اين بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهاي فناوري که مجوز لازم را پس از اجرايي شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(89/10/02) دريافت نموده اند، نافذ مي باشد. بديهي است چنانچه شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت ها و مؤسساتي که بيش از پنجاه درصد مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيذردلتي است، مجوز فعاليت در پارک هاي علم و فناوري را بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(89/10/02) دريافت نموده باشند، مشمول معافيت موضوع اين قانون نخواهند بود.
3- معافيت قانوني مذکور صرفاً در خصوص فعاليتهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مندرج در مجوز واحدهاي فناوري مستقر در پارکهاي علم و فناوري موضوع ماده 9 قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها قابل اجرا است و به فعاليت هاي خارج از پارک علم و فناوري و همچنين ساير شرکتهاي توليدي و صنعتي تسري ندارد.
4- در صورت انتقال واحدهاي فناوري به خارج از پارک هاي علم و فناوري، از تاريخ انتقال مشمول برخورداري از معافيت موضوع اين ماده نخواهند بود.
5- در اجراي تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني موجب عدم برخورداري از معافيت مالياتي در سال مربوط خواهد شد.
6- در اجراي ماده 11 قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و ماده 32 آيين نامه اجرايي آن،کليه اشخاص(حقيقي يا حقوقي) که از حمايت هاي اين قانون برخوردار مي شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرايي ذيربط يا نظارت دوره اي يا موردي دبيرخانه شورا يا صندوق با کتمان اطلاعات يا ارائه اطلاعات ناصحيح از اين حمايتها برخوردار شده باشند يا حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق مذکور،ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانون،با ارجاع به مراجع قانوني ذيصلاح،علاوه بر پرداخت اصل ماليات متعلق مشمول جريمه نقدي برابر ميزان معافيت مالياتي اعطا شده خواهند بود که ماليات و جريمه مذکور بدون رعايت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود.
علي عسکري
 
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
 
 
تـاريـخ اجـراء: مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي
لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.
 
 

 
 
شماره: 04-95-200
 
تاريخ:  22-01-1395
 
پيوست: دارد
 
 
بخشنامه    4            95          ساير قوانين             س
 
 
مخاطبين/ذينفعان:  امور مالياتي شهر و استان تهران
                             ادارات کل امور مالياتي
موضوع: اصلاح مقررات اجرايي ماده ( 9) قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات
 
 به پيوست تصويبنامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 16-12-1394 هيات محترم وزيران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرايي ماده (9) قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع بند (11) تصويبنامه شماره 202956/ت 46513 هـ مورخ 17-10-1391که در روزنامه رسمي شماره 20689 مورخ 22-12-1394 منتشر گرديده است، به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:
ماده 2- واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و شهرک هاي فناوري نسبت به فعاليت هاي مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و نيز کارکنان شاغل در واحدهاي ياد شده از معافيت موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق ازاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود.
تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي ياد شده و کارکنان شاغل در واحدهاي مزبور براي اجراي ماده (9) قانون با مديريت پارک علم و فناوري مي باشد.
با عنايت به موارد فوق و در اجراي قسمت اخير اصلاحيه فوق الذکر متذکر مي گردد، تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي ياد شده وکارکنان شاغل در واحدهاي مزبور توسط مديريت پارک صرفاً درخصوص کارکناني مصداق دارد که در زمينه مجوز صادره ذيربط در واحدهاي مزبور به فعاليت اشتغال داشته باشند.
ضمناً، نظر به اينکه ‌به موجب تبصره ذيل ماده 30  آيين نامه داخلي هيات دولت مقرر گرديده است : مصوبات هيأت وزيران و کميسيون هاي موضوع اصل 138 قانون اساسي که علاوه بر دستگاه‌هايي اجرايي وکارکنان آن براي ساير مردم حق و تکليف ايجاد مي‌نمايند ( به استثناي مواردي که در خود مصوبه زمان يا کيفيت خاصي براي اجراي آن پيش‌بيني شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است، از اينرو تصويبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاريخ انتشار ( 22-12-1394) در روزنامه رسمي کشور لازم الاجرا است. 123-25-12
 
 
 
سيد کامل تقوي نژاد
 
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
 
 
 
تاريخ اجرا :  مطابق بخشنامه
مدت اجرا : -
مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي
لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532  با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.
 
 

 

شماره:47-94-200

تاریخ:10-5-1394

پیوست:

 

 

 

بخشنامه 47         94      قانون مالیات بر ارزش افزوده           الف
 
 
مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
                             مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
                             مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
                             مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها
 
موضوع: رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
 
نظربه اینکه در خصوص نحوه اجرای بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبنی بر اینکه «مبادلات کالاها و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد» ابهاماتی بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:
 
از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت می­نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی‌، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده‌، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور‌، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق‌، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب می‌گردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
 
خاطر نشان می‌گردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی‌، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید.
 
 
 
علی عسکری
 
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
دامنه کاربرد:
 1- داخلی: *   2-خارجی: *
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده  .تلفن: 88805106
تاریخ اجراء:  1387/07/01
مدت‌اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی      
بخشنامه‌های منسوخ: کلیه بخشنامه‌­ها و دستورالعمل­‌های مغایر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها