با توجه به اینکه بر اساس بند (4) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت مذکور مکلف به تامین منابع مالی و توسعه فناوری کشور است و صرف نظر از تجربه 15 ساله این وزارت طی برنامه­های سوم، چهارم و پنجم توسعه که دبیرخانه کارگروه ماده (100) در معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع مستقر بوده است سیاست وزارت علوم نیز در دوره تصدی دبیرخانه کارگروه ماده (100) برنامه سوم به گونه­ای بوده است که پارک­ های علم و فناوری و دانشگاه ها به عنوان بازیگران اصلی توسعه فناوری کشور برای ایجاد صندوق های مذکور نقش آفرینی نمایند.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به سابقه طولانی وزارتخانه مذکور در این حوزه و کسب تجربیات با ارزش از جمله تدوین مدل ارزیابی عملکرد و رتبه صندوق­ های پژوهش و فناوری و اجرای مرحله پایلوت آن در چند صندوق منتخب، این وزارت خواستار انتقال دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزارت علوم شد. بدین منظور وزارت مذکور خواستار اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون مذکور مصوب هیئت وزیران 11 /5 /1394 شده است. که موضوع مورد موافقت کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری قرار نگرفت و کمیسیون بمنظور بهبود فعالیت کارگروه به شرح زیر تصمیم ­گیری نمود:

بندهای (11) و (12) را به شرح زیر به ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 73318/ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 الحاق می‌شود:

11- دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

12- رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

فایل ها

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها